040 1638 643
suvi.tarvainen@pp.inet.fi
Asemakatu 8 Suolahti

Tietosuojaseloste: Yrityksen __Jalkahoitaja Suvi Tarvainen_asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä / Rekisterin yhteyshenkilö
Nimi: Jalkahoitaja Suvi Tarvainen
Osoite: Asemakatu 8 44200 Suolahti
Puhelinnumero: 0401638643
Rekisterin nimi Asiakasrekisteri
Rekisterin peruste, Henkilötietojen ja rekisterin käyttötarkoitus. Asiakasrekisteriä tarvitaan mm. asiakkaan yhteystietoja ja mahdollista laskutusta varten, sekä hoidon jatkoseurannan vuoksi
Henkilötietojen käsittelyn periaatteet Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan aina seuraavia periaatteita:
– henkilötiedot käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn henkilön kannalta läpinäkyvästi
– henkilötiedot kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla
– henkilötiedot ovat asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään
– henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja ajan tasalla. Kaikki käsittelyn tarkoituksiin nähden havaitut epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan
– henkilötiedot säilytetään muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten
– henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia.
Rekisterin tietosisältö Säilytettävä materiaali on luottamuksellista
Tietosuojavastaava Tietosuojavastaavaa ei ole nimetty, koska tietoja käyttää vain yksi henkilö eikä toiminnan luonne sitä edellytä.
Tietojen luovuttaminen muille osapuolille Lähtökohtaisesti tietoja ei luovuteta muille osapuolille. Mikäli tietoja luovutetaan, perustuu luovuttaminen rekisteröidyn suostumukseen (pyydetty erillinen suostumus) ja rekisteröidyn asioiden hoitamiseen.
Tietojen säilytys Kerätty tieto säilytetään vain sen ajan, kun se on toiminnan kannalta merkityksellistä.
Säilytysajan umpeuduttua tiedot hävitetään asianmukaisesti.
Säännönmukaiset tietolähteet Asiakkaalta itseltään saadut tiedot.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Asiakasrekisterin tietoja ei säilytetä tai luovuteta EU/ETA alueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin paperilla oleva materiaali säilytetään asianmukaisesti lukollisessa arkistokaapissa.
Tarkastusoikeus Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat dokumentit siltä osin, että muiden rekisteröityjen oikeuksia ei loukata.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus vaatia kirjauksen korjaamista. Mikäli kirjauksessa on molempien osapuolten toteama virhe, se tulee korjata välittömästi. Mikäli korjausta vaaditaan tulkintaan tai muutoin epäselvään kohtaan, korjausvaade liitetään korjattavan kohdan yhteyteen, mutta ei korjata.
Tietoturvaloukkaukset Mahdollisten tietoturvaloukkausten osalta yritys on velvollinen ilmoittamaan asiasta valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa siitä, kun rekisterinpitäjä on tullut tietoiseksi tietoturvaloukkauksesta.
Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan myös loukatuille henkilöille.